DỰ ÁN TOÀ NHÀ CĂN HỘ – VĂN PHÒNG OFFICETEL NGUYỄN HỮU THỌ